شهادت امام زین العابدین (ع) تسلیت باد
اساسنامه پي دي اف چاپ پست الكترونيكي

« بنام خدا »

موسسه داوري وپژوهشي حقوقي رهپويان عدالت

 

اساسنامه موسسه مشتمل بر :

26 ماده و چهار فصل ,

فصل اول : کليات و مشخصات

فصل دوم : مجامع عمومي

فصل سوم : هئيت مديره

فصل چهارم : محاسبات ساليانه و سود و زيان و انحلال شرکت

***

فصل اول : نام و نوع , موضوع , مرکز اصلي , مدت , سرمايه

 

ماده 1- نام و نوع موسسه : داوري- و پژوهشي حقوقي رهپويان عدالت

ماده 2- موضوع موسسه :

داوري و پژوهش و مطالعات حقوقي , پژوهشي و مطالعات فني و علمي , خدمات مشاوره اي تهيه و تدوين اساسنامه جهت شرکت ها , تهيه و تدوين آيين نامه ها و مجموعه قوانين جهت سازمانها و موسسات , شرکت ها و تعاوني ها .... وتهيه و تدوين نمودارهاي تشکيلاتي سازمانها و موسسات و شرکتها , تعاوني ها بررسي و تحقيق در زمينه تاثير قوانين در عملکرد شرکتها و تطبيق نحوه برخورد شرکتها با قوانين موضوعه در اجراء پيگيري و حل فصل حقوق افراد حقيقي و حقوقي با رعايت ضوابط قانوني و اقدامات اجرائي در محاکم و مراجع صالحه قانوني و هر گونه اقدامات شرعي و قانوني که در تحقق حقوق متصوره لازم آيد انجام وظائف نمايندگي قانوني در امور شرکتها , داوري بر مبنا و معيار ارزشهای ديني و انقلابي به جهت حق طلبي و کشف واقع و احقاق حقوق طرفين حفظ حقوق و دستيابي به راه کارهاي شرعي و قانوني با توجه به قوانين موضوعه و انجام امور حسبي و انحصار وراثت و ديگر امور ذيربط ,

ماده3 – مرکز اصلي موسسه :مشهد مقدس– خيابان کوهسنگي2/22-خيابان حکيم نظامي–پلاک 91

ماده 4- سرمايه موسسه : (000/000/1 ريال )

ماده 5- مدت موسسه : از تاريخ 20/9/81 به مدت نامحدود ,

ماده 6-تابعيت موسسه : تابعيت موسسه ايراني است ,

ماده 7- هيچ يک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خودرا بغير ندارند مگر با رضايت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه موسسه که داراي اکثريت عددي نيزباشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمي ,

فصل دوم – مجمع عمومي

ماده 8- مجمع عمومي عادي موسسه در ظرف مدت 4 ماه اول هر سال پس از انقضاي سال مالي موسسه تشکيل , ولي ممکن است بنا به دعوت هر يک از اعضاء هيئت مديره يا شرکاء به طور فوق العاده تشکيل گردد .

ماده 9- دعوت هر يک از جلسات مجامع عمومي توسط هر يک از اعضاي هيئت مديره , مدير عامل يا شرکاء بوسيله دعوتنامه کتبي يا درج آگهي در يکي از جرايد کثير الانتشار به عمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز انتشار تا تشکيل جلسه 12 روز خواهد بود .

ماده 10- در صورتيکه کليه شرکاء در هر يک از جلسات عمومي حضور يابند رعايت ماده 8 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .

ماده 11- وظايف مجمع عمومي عادي به شرح ذيل مي باشد ,

الف – استماع گزارش هيئت مديره در امورمالي و تراز نامه ساليانه موسسه و تصويب آن

ب- تصويب پيشنهاد سود قابل تقسيم از طرف هيئت مديره ,

ج- تعيين خط مشي آينده موسسه و تصويب آن ,

د- انتخاب هيئت مديره و در صورت لزوم بازرس ,

ماده 12- وظايف مجمع عمومي فوق العاده به قرار زير است ,

الف – تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يک يا چند مواد اساسنامه ,

ب- افزايش يا تقليل سرمايه موسسه ,

ج- ورود شريک يا شرکاء جديدموسسه ,

ماده 13- تصميمات شرکاء در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه که اکثريت عددي دارند و در مجمع عمومي عادي طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجراء خواهد بود .

فصل سوم – هيئت مديره

ماده 14 – هيئت مديره موسسه مرکب از8 نفر خواهد بود که در مجمع عمومي از بين شرکاء و يا خارج انتخاب مي شوند,

ماده 15 – هيئت مديره از بين خود يک نفر را به سمت رئيس هيئت مديره و يک نفر را به سمت مدير عامل انتخاب و همچنين مي تواند براي اعضاء خود سمتهاي ديگري تعيين نمايد.

ماده 16- منصور عباسي نماينده قانوني و تام الاختيار موسسه و مي تواند در کليه امور مداخله و اقدام مخصوصاً درموارد زير :

امور اداري شرکت از هر قبيل : انجام تشريفات قانوني ,حفظ و تنظيم فهرست دارائي موسسه ,تنظيم بودجه,تعيين و پرداخت حقوق ,رسيدگي به محاسبات ,پيشنها سود قابل تقسيم ساليانه , تقسيم ساليانه , تهيه آيين نامه هاي داخلي , اجراي تصميمات مجامع عمومي , اداءديون ووصول مطالبات ,تاسيس شعب, واگذاري و قبول نمايندگي , انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصين و کارمندان و کارگران ,عقد هر گونه پيمان با شرکتها و بانکها وادارات و اشخاص و خريدو فروش و اجاره اموال منقول و غير منقول و ماشين آلات و به طور کلي وسائل مورد نياز و همچنين معاملات بنام و حساب موسسه ,مشارکت با ساير موسسات و شخصيتهاي حقيقي و حقوقي ,استقراض با رهن يا بدون رهن و تحصيل اعتبارو وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص وموسسات و باز کردن حساب جاري و ثابت در بانکها ,دريافت وجه از حسابهاي موسسه صدور ظهرنويسي وپرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزينه ها ,مرافعات چه موسسه مدعي باشدو چه مدعي عليه, درتمام مراحل با تمام اختيارات ازرجوع به دادگاههاي صالحه و ابتدائي و استيناف و ديوان کشور , انتخاب وکيل و وکيل در توکيل دادن اختيارت لازمه به نامبرده و عزل آن ,قطع وفصل دعاوي با صلح سازش ,اختيارات فوق جنبه محدوديت نداشته و هر تصميمي را که هيئت مديره جهت پيشرفت موسسه اتخاذ نمايد معتبر مي باشد .

ماده 17- جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضاء رسميت مي بايد و تصميمات هئيت مديره با اکثريت آراء معتبر مي باشد.

ماده 18 – دارندگان حق امضاء در موسسه : دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبيل چک - سفته - برات – اسناد تعهد آور و قراردادها را هئيت مديره تعيين مي کند .

ماده 19- هر يک از اعضاء هيئت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاء خودرا به هريک از شرکاء براي هر مدت که صلاح بداند تفويض نمايد و همچنين تمامي يا قسمتي از اختيارات خودرا به مدير عامل تفويض نمايد

فصل چهارم – محاسبات ساليانه وسود و زيان و انحلال شرکت

ماده 20 – سال مالي موسسه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد به استثناي سال اول که ابتداي آن از تاريخ تاسيس موسسه است.

ماده 21- تقسيم سود : از درآمد موسسه در پايان هر سال مالي هزينه هاي اداري ,حقوق کارکنان ومديران , استهلاک , ماليات و سايرعوارض دولتي کسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه که سود ويژه است به نسبت سهم الشرکه بين شرکاء تقسيم خواهد شد .

ماده 22 – فوت يا محجوريت هر يک از شرکاء باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شريک متوفي و يا ولي محجور مي توانند به مشارکت خود ادامه دهند در غير اين صورت بايستي سهم الشرکه خودرا پس از انجام تشريفات به شريک ديگري منتقل و از موسسه خارج شوند .

ماده 23 – انحلال موسسه : شرکت مطابق ماده 113 قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتيکه مجمع شرکاء راي به انحلال موسسه دهد يک نفراز بين شرکاء ويا خارج از موسسه به سمت مديرتصفيه تعيين خواهد شدوظايف مدير تصفيه طبق قانون تجارت ميباشد.

ماده 24- اختلافات حاصله بين شرکاء و موسسه از طريق حکميت وداوري حل وفصل خواهد شد .

ماده 25- در ساير موضوعاتي که در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ايران عمل و رفتار خواهد شد .

ماده 26 – اين اساسنامه در 26 ماده تنظيم و به امضاي کليه موسسين موسسه به اسامي ذيل رسيد و تمام صفحات آن امضاء شد.

ضمناً خواهران شاغل موظف خواهندبود که حجاب اسلامي را آنطور که شايسته يک زن مسلمان است رعايت نمايند .

صورت جلسه مجمع عمومي عادي

به تاريخ 6/12/85 ساعت 10 صبح جلسه مجمع عمومي عادي موسسه داوري و پژوهش حقوقي رهپويان عدالت به شماره ثبت 1076 مشهد با حضور اعضاء و حسب دعوت قبلي تشکيل گرديده است و پس از استماع گزارش هيئت مديره و مدير عامل محترم موسسه و با توجه به انقضاء مدت مأموريت مشاراليهم و پس از بحث و تبادل نظر مراتب ذيل مورد تصويب قرارگرفت .

الف : از بين اعضاء با قيد قرعه آقايان و خانمها 1- منصور عباسي  2- زينب فتوکيان 3- صديقه عباسي 4- رضا سليمان نژاد 5 – محمد رضا عباسي 6- مرتضي آقائي 7- موسي عليزاده ارمکي 8- فاطمه عباسي به عنوان اعضاء اصلي هيئت مديره و آقاي 1- غلامرضا ناصري به عنوان اعضاء علي البدل براي مدت دو سال تعيين و تصويب گرديد .

ب : بنا به گزارش واصله و تائيد آن توسط اين مجمع , موسسه تا کنون سود قابل تقسيم ندارد .

ج : آقاي محمد رضا عباسي به عنوان نماينده جهت ارائه اين صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و ثبت آن تعيين و معرفي مي گردد. 
 
 

 

Friends Online

Powered by EvNix