شهادت امام زین العابدین (ع) تسلیت باد
سلسله مباحث حقوقي در مجله ارتباط.بخش چهارم. پي دي اف چاپ پست الكترونيكي

بسم الله الرحمن الرحيم

آنچه که درباره سفته  بايد بدانيم :

1-چگونگي  اخذ سفته و اقدام براي تنظيم و وصول وجه سفته

 

1/1 - تعريف سفته : بر اساس ماده 307 قانون تجارت , سفته سندي است که به موجب آن امضاء کننده تعهدمي کند مبلغ مندرج در سفته را عند المطالبه در وجه حامل يا شخص و يا به حواله کرد آن شخص کارسازي نمايد .

2/1-سفته باپشت نويسي ضامنين معتبربعنوان يکي از تضمين هاي تسهيلات پرداختي پيش بيني شده   ,   در هر حال از ذکر شماره سفته ها و تاريخ و اشاره به اخذ آن در قرارداد تسهيلات بايد خودداري کرد .

3/1 - چون سفته جزء اسناد تجاري و در حکم سند لازم الاجرا است و امکان ادعاي جعل و ترديد و انکار در آن هست حتماً بايد در حضور رئيس شعبه يا جانشين وي ( ذينفع ) با احراز کامل هويت متعهد و پشت نويسان تنظيم و امضاء شود .

4/1- موارد مندرج در سفته 

الف : بدون قلم خوردگي تنظيم شود .

ب : در صورت خط خوردگي احتمالي مورد اصلاحي در ظهر سفته توضيح داده شود .

ج : متعهد و ظهر نويسان اظهار کتبي کنند خط خوردگي از اينجانب و اينجانبان و عبارت  ......................  صحيح است و امضاء کنند .

 

2- تاريخ و اعتبار سفته از نظر مبلغ  :

1/2- تاريخ صدور سفته همان تاريخ تنظيم سفته و تسليم آن به شعبه ( ذينفع ) با ذکر روز و ماه سال است .

2/2- تاريخ وصول سفته با ذکر روز و ماه و سال قيد مي شود يا  بايد عندالمطالبه باشد و پس از جمله اينجانب متعهد مي شوم که در تاريخ    /       /      يا بايد روز و ماه وسال نوشته شود يا عبارت عند المطالبه ,

 

(    1     )

 

3/2- در قسمت حواله کرد و پس از آن نام (ذينفع ) « تعاوني اعتبار مولي الموحدين » نوشته شود .

4/2- حداکثر مبلغي که مي توان در سفته نوشت و به صورت چاپي در حاشيه سمت چپ سفته نوشته شده است در نتيجه مبلغي که در سفته نوشته خواهد شد نبايد از اين مبلغ بيشتر باشد به عبارت ديگر ,

5/2-اعتبار سفته : اعتبار سفته و سقف اعتباري آن در سمت چپ و به صورت مورب و با رنگ متفاوت نوشته شده است .

6/2- مبلغ به عدد : مبالغ مندرج تا سقف توضيحات بند  5/2 قابل اعتبار و اعتنا خواهد بود و با کمتر از آن که درج حتي توسط دارنده تا اين سقف تلقي وکالت در نوشتن خواهد بود .

7/2- تاريخ صدور به شرح 9/2  ذيل الذکر است لاکن لازم است دقت شودکه

الف- نوشتن به حروف حسب موازين قانون تجارت  الزامي است

ب- تاريخ صدور ؛  مقدم بر تاريخ سر رسيد است .

توضيح اينکه در خصوص  ,

8/2- اينجانب يا اينجانبان : ذکر چند نکته الزامي است

الف : امضاءهاي ذيل سفته توسط متعهد ؛ يا متعهدين  ؛ تعيين کننده افراد مديون خواهد بود .

ب- در صورت مشخص شدن ميزان تعهد بر مبناي آن عمل , در غير اين صورت بسويه اقدام خواهد شد .

ج- تفاوت قبول تعهد و ضمانت به صورت امضاء در ظهر و متن است امضاء در متن تعهد در پرداخت بخشي از مبلغ مي باشد و امضاء در ظهر به صورت تضامني و کل مبلغ مي باشد.

9/2- در رديف تاريخ : در خصوص تاريخ رعايت موارد ذيل الزامي است

الف  : در صورت نوشتن تاريخ توسط متعهد ضرورت دارد حداکثر تا ده روز پس از تاريخ سررسيد به واخواست سفته و حداکثر تا يک سال نسبت به طرح دعوي اقدام گردد در غير اين صورت سفته از سند تجاري بودن خارج و منجر به عدم توجه هر گونه مسئوليت به ظهر نويسان و ضامنين خواهد شد .

ب   : اگر تاريخ سفيد باشد هر وقت دارنده به مصلحت بداند با درج تاريخ مراحل بند « الف  » را اقدام نمايد .

(  2  )

ج   : در صورت عندالمطالبه بودن نيز تاريخ سررسيد از زمان ابلاغ اظهارنامه به متعهد و ضامنين خواهد بود.

 

3- حواله کرد

1/3- به صورت سفيد يا واژه ؛  به حواله کرد ؛  قابليت پيگيري توسط دارنده خواهد بود .

2/3- با مشخص کردن فرد حقيقي يا حقوقي صرفاً افراد مشخص شده مستحق مي باشند مگر آنکه حقوق فرضي خود را در ظهر سفته به افراد حقيقي يا حقوقي ديگرواگذار نمايند که در اين صورت بايد تاريخ انتقال مقدم بر تاريخ سر رسيد باشد .

3/3 -  مبلغ : همانند رديف با اين تفاوت که آنجا به عدد و اينجا به حروف نوشته شود .

 

4-کادر پايين سفته

1/4- اهميت و ضرورت درج مشخصات کامل متعهد ,

2/4- محل اقامت به جهت طرح دعوي مطالبه ,

3/4- محل پرداخت به جهت رعايت حال دارنده ,

تذکر مهم :

الف :  يادآوري موضوع سفيد بودن محل پرداخت در گردهمائي مديران تعاوني ضروري است و تاکيد بر امضاي متعهد توجهاً با مشخصات نوشته شده در کادر پائين سفته

درج مشخصات متعهد در ذيل امضاء و عدم درج تاريخ ضروري است .

ب  : تطبيق امضاء با نمونه امضاء ات توسط گيرندگان امضاء الزامي است (مورد قابل ذکر در گردهمائي مديران )

4/4- ظهر سفته : امضاء يا امضاء ها لازم است با مشخصات کامل امضاءکننده توجهاً تطبيق با امضاء ات مسلم الصدور نامبرده اخذ گردد

تذکر مهم  :

الف - اخذ آدرس امضاء کننده با خط خودش الزامي است. 

ب - از تاريخ سررسيد چک يا سفته تا يک سال مي توان عليه مديون و ظهر نويسان اقدام قانوني کرد بعد از يک سال ظهر نويسان هيچ تعهدي در پرداخت ندارند ولي متعهد تا پنج سال در سفته از تاريخ سر رسيد متعهد به پرداخت آن مي باشد.

ج- با توجه به راي وحدت رويه آذر85 – طرح دعاوي بر خلاف گذشته که منحصراً بر اساس ماده

(  3  )

11 ق.آ.د.م. که صرفاً در محل بانک محال عليه يا محل اقامت در زمان تقديم دادخواست قابل اقدام بود هم اکنون با بهره از ماده 13 ق.آ.د.م در محل هاي :

1/ج  : اقامتگاه بانک محال عليه ,

2/ج  : محل اقامتگاه خوانده در تاريخ تقديم دادخواست ,

3/ج : محل پرداخت ,

موضوع عقد قرارداد و تعهد در پرداخت با توجه به قرارداد هاي تنظيمي تعاوني مد نظراست .

5- مشخصات کامل متعهد و نشاني دقيق او نوشته شود و محل پرداخت معين نگردد که در اقامتگاه خوانده يا اقامتگاه ذينفع ( تعاوني ) بتوان از طريق اقدامات قانوني نسبت به وصول آن اقدام گردد .

 

نکته : هر چند مسئوليت ضامن و پشت نويس در اسناد تجاري از جمله سفته تضامني است از نظر تاکيد پشت نويس ها يا پشت نويس بايد اين عبارت را در پشت سفته نوشته و امضاء کند ,

« پرداخت وجه اين سفته را در رسيد منفرداً ومتضامناً با متعهد و ظهر نويس و ظهر نويسان ديگر تعهد مي کنم»

6- چگونگي واخواست سفته هاي عند المطالبه  يا داراي تاريخ سررسيد

1/6- سفته هاي داراي تاريخ سررسيدبايد در سر رسيد حداکثر ظرف ده روز بايد از طريق بانک ملي يا تجارت يا سپه و بانک هائي که در محل نسبت به واخواست اقدام مي کنند واخواست شود .

2/6- براي سفته هائي که به سر رسيد عندالمطالبه اخذ شده ابتدا از دادگستري محل اظهارنامه به تعداد متعهد و پشت نويسان به اضافه دو نسخه تهيه شود و در قسمت سمت راست آن نام ونام خانوادگي متعهد و آدرس او و در ساير نسخ نام ونام خانوادگي ظهرنويس و آدرس دقيق او و متن مندرج در فرم اظهارنامه ضميمه با قيد تاريخ ( حداقل دو ماه بعد ) ذکر مي شود تا درا ين فاصله اظهار نامه ابلاغ شود و اظهارنامه پس از تکميل توسط رئيس شعبه مهر و امضاء و به دادگستري توسط نماينده ارسال تا به طرف ابلاغ شود .

3/6- از تاريخ سررسيد سفته و از تاريخ مندرج در اظهار نامه وجه سفته ها حد اکثر ظرف ده روز پرداخت شود در غير اين صورت  شعبه  بايد در  نهمين روز  از  فرصت  مذکور به شرح بند 1

(    4   )

فوق اقدام و به واخواست سفته ها و تسليم آن به دادگستري محل نمايد تا به متعهد و ظهر نويسان ابلاغ شود .

توجه : رعايت نکردن اين مهلت همانطور که ذکر شد موجب از بين رفتن مسئوليت حقوقي           پشت نويس سفته خواهدشد.

4/6- از آنجا  که اقدام قانوني بر روي سفته موجب تحميل هزينه دادرسي به تعاوني ( ذينفع ) خواهد شد دارنده سفته در صورت عدم  آگاهي لازم , با موسسه متبوع  هماهنگي  وکسب  اطلاع لازم  را بنمايد .

7 -  نکات حائز  اهميت در خصوص سفته ,

1/7- سفته بايد داراي امضاء و مهر صادرکننده باشد .

2/7- تاريخ صدور وتاريخ سررسيد يا عبارت عندالمطالبه در آن قيد شده باشد .

3/7- مبلغي که بايد تاديه شود با تمام حروف و عدد نوشته و درج گردد .

4/7- نامه گيرنده وجه يا حواله کرد قيد شود .

5/7- اقامتگاه متعهد و محل صدور وجه سفته درج شود .

6/7-ضامن يا ضامنين عبارت مذکور در نکته ذيل  رديف 5  اين دستورالعمل را در ظهر سفته نوشته و امضاء و مهر نمايند .

7/7- مبلغ سفته صرفاً تا مبلغ چاپي مندرج در سمت چپ سفته يا کمتر باشد.

8/7- وجه سفته ظرف ده روز از سررسيد مطالبه بايدوصول و در صورت عدم وصول روز نهم از طريق بانک يا دادگستري واخواست گردد .

9/7- با رعايت مراتب فوق متعهد و ظهر نويس و ظهر نويسان منفرداً و متضامناً ومجتمعاً در قبال دارنده سفته مسئوليت  قضائي دارند و مکلف به پرداخت وجه سفته خواهند بود .

10/7- سفته هاي ماخوذه بايد جزء  اوراق بهادار شعبه با قيد شماره حساب انتظامي بايگاني شود و در دفتر مخصوص ( تقويم يا سالنامه ) شماره و تاريخ و مبلغ سفته و نام متعهد و ظهرنويسان وشماره حساب انتظامي در صفحه اي که تاريخ سر رسيد نيز درج گردد تا به موقع نسبت آن اقدام گردد .

(   5    )

11/7-  همزمان با انجام اقدامات فوق شعبه (ذينفع ) مي بايست وضعيت اعتباري صادرکننده و ظهر نويسان را مد نظر داشته و اموال و املاک و دارائيهاي آنان را شناسائي  و کتباٌ گزارش و بايگاني  نمايند .

12/7- در هر مورد که ابهامي باشد مسئله را از  حقوقدانان موسسه سئوال و مطابق نظريه ابلاغي اقدام شود.

ومن ا... التوفيق

 
 

 

Friends Online

Powered by EvNix