شهادت امام زین العابدین (ع) تسلیت باد
دست آوردهای پژوهشی اخير پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
India

پیرو حضور محمدرضا عباسی عضو هیئت مدیره و مدیرانفورماتیک 

موسسه داوری وپژوهش حقوقی رهپویان عدالت  نتایج مطالعات

 وتحقیقاتحاصله پیرامون حقوق و قضاوت درهند مواردبه شرح متن

موجود تقدیم و در اختیار بازدیدکنندگانمحترم سایت قرار میگیرد.

درحال حاضر بخش اول گزارش تهیه و در سایت قرار گرفت ...

        

turkey-flag

طی گزارش مدیریت محترم عامل موسسه جناب آقای عباسی و نائب رئیس محترمه

موسسه خانم فتوکیان دربازدید و مطالعاتوپژوهش های انجام شده در  اواسط تیرماه

 سال 89 (ژولای 2010) در استانبول و آنتالیا و بعضی از شهرهای ترکیه  و در حاشیه

شرکت درکنفرانس متشکله و بازدیداز دادسراها و مراکز قانونی وجلسات بابعضی از

 افراد ذیربط در ترکیه شما را با قوانین آنجا آشنا میکنیم.

 
 

 

Friends Online

Powered by EvNix